BOSANSKI UVOD U PARISKI POKOLJ: Slediće vam se krv od snimka na kome mudžahedini likvidiraju nemoćne Hrvate

Bosanski mudžahedini su 18. septembra 1993. prekršili primirje i upali u slabo branjeno selo Bobaši kod Viteza te momentalno počeli da ubijaju civile i pale kuće, i da redom ubijaju sve hrvatske borce koje bi uspeli da zarobe ili koje bi našli ranjene na zemlji

Bosanski mudžahedini likvidiraju hrvatske ranjenike i zarobljenike
Bosanski mudžahedini likvidiraju hrvatske ranjenike i zarobljenike

18. septembra 1993. godine pripadnici odreda “El Mudžahid” napali su hrvatsko selo Bobaši kod Viteza u središnjoj Bosni i Hercegovini u kome se nalazila tek nekolicina pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane, budući da je na snazi bilo primirje i da napad nije bio očekivan.

Mudžahedini (mahom strani borci iz Severne Afrike i Bliskog istoka) momentalno su počeli da ubijaju civile, da pale kuće, i da redom ubijaju sve hrvatske borce koje bi uspeli da zarobe ili koje bi našli ranjene na zemlji.

Mudžahedini su se međutim povukli pred hrvatskim kontranapadom koji je usledio nedugo potom.

Za ovaj užasni zločin protiv čovečnosti niko nikada nije odgovarao pred sudom, kao što niko od mudžahedina nije odgovarao ni za zločine nad srpskim civilima i vojnicima.

 

Zbog toga klip pred vama može da vam posluži i kao ilustracija onoga što se dešavalo našim borcima nakon Bitke za Voznuću početkom septembra 1995. godine kada je odred “El Mudžahid” masakrirao desetine zarobljenih i ranjenih srpskih vojnika, kada im je sekao glave sekirama, sabljama i motornim testerama.

Nije im bilo bitno da li su protivnici Srbi ili Hrvati. Bilo je bitno samo to da su hrišćani.

Advertisements

DA LI MUSLIMANI VERUJU U DVA “BOGA”? (UZNEMIRUJUĆI PRIZORI)

zlocini-muslimana

(Ovaj tekst je pokušaj da saznamo da li u islamu ima kontradiktnosti, na osnovu dosadašnjih pretpostavki nekih teologa nemuslimana.)

Islam je nastao u VII veku, u Arabijskoj pustinji, kada se proroku Muhamedu, 610. godine, prema islamskom verovanju, javio anđeo Džibril (Gavrilo) i objavio mu da je prorok. Od tada on redovno prima poruku “Nema Boga osim Alaha, a Muhamed je Božiji poslanik”. Muhamedovi sledbenici zapisivali su ono što im on prenosi na kožama životinja i kamenju, a te tekstove prikupio je kalif Osman ibn Afan (644-656) i oni čine Kuran.

Prema nekim verovanjima, pred licem Alaha večno stoji zeleni tron na kome se, u zelenoj marokenskoj koži, nalazi predivni Kuran, takozvana Glavna knjiga koja se pominje u Kuranu. I arhanđel Džibril je kopirao određenu suru iz Kurana i dao Muhamedu da nauči napamet.

Na taj način je Kuran prenesen na zemlju. Kako su muslimani saznali šta je napisano na zelenom tronu? Ispostavlja se da je na zelenom tronu kao glavni ukras napisano: “Muhamed”. Međutim, to pripada oblasti, da tako kažemo, nezvaničnog veroučenja.

Ipak, dogmat o savečnosti Kurana Alahu zaista postoji i za nas predstavlja svedočanstvo odbacivanja vere u jedinstvo Božije od strane muslimana, a koje tako vatreno štite muslimani. Ispostavlja se da postoje dva večna objekta: Bog i knjiga Kurana.

Iako muslimani tvrde da je Kuran knjiga data im od Boga, u njoj postoji celi niz kontradiktornosti i nelogičnosti, a mi smo izdvojili samo neke od njih.

kuran

Kontradiktornosti u Kuranu

2:29 On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna.
Kontradiktornost: 79:27, 79:30 A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao; Poslije toga je Zemlju poravnao (da li je prvo stvoreno Nebo ili Zemlja)

2:62 One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, kršćani i sabijci – one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili – doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati!
Kontradiktornost: 4:150, 4:151 Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku, i govore: “U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo”, i žele da između toga nekakav stav zauzmu – oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju.

2:79 A teško onima koji svojim rukama pišu Knjigu, a zatim govore: “Evo, ovo je od Allaha” – da bi za to korist neznatnu izvukli. I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju!
Kontradiktornost: 6:79, 6:115 A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć Naša – a niko ne može Allahove riječi izmijeniti – i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti. Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; Njegove riječi niko ne može promijeniti i On sve čuje i sve zna.

2:107 Zar ti ne znaš da je samo Allahova vlast i na nebesima i na Zemlji i da vi osim Allaha ni zaštitnika, ni pomagača nemate?
Kontradiktornost: 41:31, 41:32 Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete, 5:55 Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju.

2:159 Ili za onoga koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada, povikao: “Kako će Allah oživiti ove što su pomrli?” I Allah učini te on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživi i zapita: “Koliko si ostao?” – “Dan ili dio dana” – odgovori. “Ne” – reče On – “ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje – nije se pokvarilo; a pogledaj i magarca svoga – da te učinim dokazom ljudima – a pogledaj i kosti – vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo.” I kad njemu bi jasno, on povika: “Ja znam da Allah sve može!”
Kontradiktornost: 42:51 Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi. – On je, zaista, Uzvišen i Mudar!

3:20 Ako se oni budu prepirali s tobom, reci: “Ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede.” I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: “Primite islam!” Ako prime islam, onda su na Pravome putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš. – A Allah dobro vidi robove Svoje.
Kontradiktornost: 8:38, 8:39 Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, biće im oprošteno ono što je prije bilo; a ako se ne okane – pa, zna se šta je s drevnim narodima bilo. I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane – pa, Allah dobro vidi šta oni rade.

3:125 Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.”
Kontradiktornost: 8:9 I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, On vam se odazvao: “Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti.”

60:13 O vjernici, ne prijateljujte s ljudima koji su protiv sebe Allahovu srdžbu izazvali; oni su izgubili nadu da će bilo kakvu nagradu na ovome svijetu imati, isto kao što su izgubili nadu nevjernici da će se njihovi umrli živi vratiti.
Kontradiktornost: 5:82 Ti ćeš, sigurno, naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: “Mi smo kršćani”, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.

Kazna za preljubu je bičevanje 100 puta za oba pola u Suri 24:2, dok je u Suri 4:15-16, kazna doživotna robija žene, a nikakva kazna za muškarca!

Sura 2:256 tvrdi suprotno nego Sura 8:38-39, koja naređuje muslimanima da se bore dok sve ostale vere osim islama ne budu uništene. Slično, Sura 45:14 govori muslimanima da oproste nevernicima dok Sura 9:29 naređuje da se protiv njih bore.

Sura 3.3. On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje, a Tevrat i Indžil objavio je! (Ako je Alah objavio Tevrat – Toru i Indžil – Evanđelje, zašto se onda pojedini odlomci krivotvore naknadno i time falsifikuje Božija Reč?)

18.27 Kazuju iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može izmeniti reči Njegove, pa ni ti; osim kod Njega, nećeš naći utočišta nikakva. Kontradiktornost: 2.106 Mi nijedan propis ne promenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može?

U suri 21:30 kaže se da Bog stvara sve živo od vode… a u suri Hadž 22:5 se kaže da je čovek stvoren od zemlje.

Postavljaju se i sledeća pitanja:

1. Koliko bašti ima u Raju- jedna, kao što se tvrdi u surama 39:73, 41:30, 57:21, 79:41, ilimnogo- 18:31, 22:23, 35:33, 78:32?

2. Koliko grupa ljudi će biti na Poslednjem Sudu- tri, kao što kaže sura 56:7, ili dve, kako vidimo u surama 90:18-19, 99:6-8 itd?

3. Ko uzima ljudske duše- Anđeo Smrti (32:11), Anđeli u množini (47:27), ili je “Alah taj koji uzima duše umrlih” (39:42)?

4. Od čega je stvoren čovek- od ugruška krvi (96:1-2), vode (21:30, 24:45, 25:54), prašine (15:26), iz ničega (19:67), zemlje (11:61), mešanjem tečnosti (16:4, 75:37)?

5. Kako ćemo dobiti spisak grehova na Sudnjem Danu- biće na leđima (84:10) ili na levoj ruci (69:25)?

6. Šta se desilo sa Nojevim sinovima- Noje i njegova porodica su spaseni od potopa (21:76) ili su se njegovi sinovi udavili (11:42-43)?

7. Da li će hrišćani u Raj ili u pakao – u raj (5:69), u pakao (5:72)?

8. Da li se faraon spasao ili udavio prilikom gonjenja Jevreja- spasao se (10:93), udavio (28:40, 17:103, 43:55)?

9. Da li je vino dobro ili loše- “to je nečisto djelo šejtanovo” (5:90, takođe i 2:219) a sa druge strane u “Raju postoje reke vina” (47:15, takođe i 8:22,25)? Otkud u Raju “nečisto delo šejtanovo”?

10. Ko je prvi musliman- Muhamed (16:14) ili Mojsije (“Ja sam prvi koji veruje” 7:143)?

11. Ko je zaštitnik ljudi- vernici, ljudi i žene su zaštitnici jedni drugih (9:71) ili anđeli (41:31)?

12. Od koga je zlo- od šejtana (38:41), nas samih (4:79) ili od Alaha (4.78)?

13. Za šta su stvoreni džinovi i ljudi- samo da služe Bogu (51:56) ili su mnogi od njih stvoreni za pakao (7:179)?

14. Može li Bog da ima sina- može (39:4) ili ne može (6:101)?

Takođe se tvrdi da je Kuran napisan čisto arapskim pismom (16:103), ali on obiluje mnogim rečima koje nisu iz arapskog jezika.

ubijeno dijete

Kontradiktornosti se ispoljavaju i na dvojni moral koji je često prisutan u islamu. U suštini, i tamo kao kod rimokatolika “cilj opravdava sredstvo”. Radi jačanja islama je moguće da se počine nečuveni zločini. Upravo, islamistička armija, koja ratuje protiv režima u Siriji, čini nečuvene zločine prema svom narodu u ime islama. Sama koalicija sa jevrejskim Izraelom i globalističkim SAD govori o tome da su islamisti spremni na neprincipijalne koalicije radi svojih verskih ciljeva. Video koji možete pogledati istog događaja nije za osetljive na nasilje.

 

“Gospod je rekao da ako čovek ne poveruje u Jedinorodnog Sina Božijeg, “neće vidjeti života, nego gnjev Božiji ostaje na njemu” (Jn. 3:36). Pritom ne treba misliti da je nemoguće da poveruju. I u Svetom Pismu postoji proroštvo koje navodi na to da će muslimani jednom prići Bogu. U 71. psalmu, u 10. stihu rečeno je da će Hristu darove prineti carevi Arabije i Save: “carevi Arapski i Savski dare će doneti“. A to je geografski sam centar islamskog sveta. Zato u nadi na to spasenje treba da se molimo za njihovo obraćenje” (Sveštenomučenik Danil Sisojev).

U samoj Siriji koju ove 2013. trese užasan rat je jedan broj muslimana prešao u Pravoslavlje, videći čudesna isceljenja koja se dešavaju pred ikonom Presvete Bogorodice “Saidnaja”.

Да ли муслимани верују у два “бога”? (УЗНЕМИРУЈУЋИ ПРИЗОРИ)

zlocini-muslimana

(Овај текст је покушај да сазнамо да ли у исламу има контрадиктности, на основу досадашњих претпоставки неких теолога немуслимана.)

Ислам је настао у VII веку, у Арабијској пустињи, када се пророку Мухамеду, 610. године, према исламском веровању, јавио анђео Џибрил (Гаврило) и објавио му да је пророк. Од тада он редовно прима поруку “Нема Бога осим Алаха, а Мухамед је Божији посланик”. Мухамедови следбеници записивали су оно што им он преноси на кожама животиња и камењу, а те текстове прикупио је калиф Осман ибн Афан (644-656) и они чине Куран.

Према неким веровањима, пред лицем Алаха вечно стоји зелени трон на коме се, у зеленој марокенској кожи, налази предивни Куран, такозвана Главна књига која се помиње у Курану. И арханђел Џибрил је копирао одређену суру из Курана и дао Мухамеду да научи напамет.

На тај начин је Куран пренесен на земљу. Како су муслимани сазнали шта је написано на зеленом трону? Испоставља се да је на зеленом трону као главни украс написано: “Мухамед”. Међутим, то припада области, да тако кажемо, незваничног вероучења.

Ипак, догмат о савечности Курана Алаху заиста постоји и за нас представља сведочанство одбацивања вере у јединство Божије од стране муслимана, а које тако ватрено штите муслимани. Испоставља се да постоје два вечна објекта: Бог и књига Курана.

Иако муслимани тврде да је Куран књига дата им од Бога, у њој постоји цели низ контрадикторности и нелогичности, а ми смо издвојили само неке од њих.kuran

Контрадикторности у Курану

2:29 Он је за вас све што постоји на Земљи створио, затим је Своју вољу према небу усмјерио и као седам небеса га уредио; Он све зна.
Контрадикторност: 79:27, 79:30 А шта је теже: вас или небо створити? Он га је саздао; Послије тога је Земљу поравнао (да ли је прво створено Небо или Земља)

2:62 Оне који су вјеровали, па и оне који су били јевреји, кршћани и сабијци – оне који су у Аллаха и у онај свијет вјеровали и добра дјела чинили – доиста чека награда од Господара њихова; ничега се они неће бојати и ни за чим неће туговати!
Контрадикторност: 4:150, 4:151 Они који у Аллаха и посланике Његове не вјерују и желе да између Аллаха и посланика Његових у вјеровању направе разлику, и говоре: “У неке вјерујемо, а у неке не вјерујемо”, и желе да између тога некакав став заузму – они су збиља прави невјерници; а Ми смо невјерницима припремили срамну патњу.

2:79 А тешко онима који својим рукама пишу Књигу, а затим говоре: “Ево, ово је од Аллаха” – да би за то корист незнатну извукли. И тешко њима због онога што руке њихове пишу и тешко њима што на тај начин зарађују!
Контрадикторност: 6:79, 6:115 А посланици су и прије тебе лажним сматрани, па су трпјели што су их у лаж угонили и мучили све док им не би дошла помоћ Наша – а нико не може Аллахове ријечи измијенити – и до тебе су допрле о посланицима неке вијести. Ријечи Господара твога су врхунац истине и правде; Његове ријечи нико не може промијенити и Он све чује и све зна.

2:107 Зар ти не знаш да је само Аллахова власт и на небесима и на Земљи и да ви осим Аллаха ни заштитника, ни помагача немате?
Контрадикторност: 41:31, 41:32 Ми смо заштитници ваши у животу на овоме свијету, а и на ономе; у њему ћете имати све оно што душе ваше зажеле, и што год затражите – имаћете, 5:55 Ваши заштитници су само Аллах и Посланик Његов и вјерници који понизно молитву обављају и зекат дају.

2:159 Или за онога који је пролазећи поред једног до темеља порушеног града, повикао: “Како ће Аллах оживити ове што су помрли?” И Аллах учини те он умре и тако остаде стотину година, а онда га оживи и запита: “Колико си остао?” – “Дан или дио дана” – одговори. “Не” – рече Он – “остао си стотину година. Погледај јело своје и пиће своје – није се покварило; а погледај и магарца свога – да те учиним доказом људима – а погледај и кости – види како их састављамо, а онда их месом облажемо.” И кад њему би јасно, он повика: “Ја знам да Аллах све може!”
Контрадикторност: 42:51 Ниједном човјеку није дато да му се Аллах обраћа осим на једном од три начина: надахнућем, или иза застора, или да пошаље изасланика који, Његовом вољом, објављује оно што Он жели. – Он је, заиста, Узвишен и Мудар!

3:20 Ако се они буду препирали с тобом, реци: “Ја се само Аллаху покоравам, а и они који ме слиједе.” И реци онима којима је дата Књига и неукима: “Примите ислам!” Ако приме ислам, онда су на Правоме путу. А ако одбију, твоје је једино да позиваш. – А Аллах добро види робове Своје.
Контрадикторност: 8:38, 8:39 Реци онима који не вјерују: ако се окане, биће им опроштено оно што је прије било; а ако се не окане – па, зна се шта је с древним народима било. И борите се против њих док многобоштво не ишчезне и док само Аллахова вјера не остане. Ако се они окане – па, Аллах добро види шта они раде.

3:125 Ако будете издржљиви и послушни, и ако вас они нападну одмах, Господар ваш ће вам послати у помоћ пет хиљада мелека, све обиљежених.”
Контрадикторност: 8:9 И када сте од Господара свога помоћ затражили, Он вам се одазвао: “Послаћу вам у помоћ хиљаду мелека који ће једни за другим долазити.”

60:13 О вјерници, не пријатељујте с људима који су против себе Аллахову срџбу изазвали; они су изгубили наду да ће било какву награду на овоме свијету имати, исто као што су изгубили наду невјерници да ће се њихови умрли живи вратити.
Контрадикторност: 5:82 Ти ћеш, сигурно, наћи да су вјерницима најљући непријатељи јевреји и многобошци; и свакако ћеш наћи да су вјерницима најближи пријатељи они који говоре: “Ми смо кршћани”, зато што међу њима има свећеника и монаха и што се они не охоле.

Казна за прељубу је бичевање 100 пута за оба пола у Сури 24:2, док је у Сури 4:15-16, казна доживотна робија жене, а никаква казна за мушкарца!

Сура 2:256 тврди супротно него Сура 8:38-39, која наређује муслиманима да се боре док све остале вере осим ислама не буду уништене. Слично, Сура 45:14 говори муслиманима да опросте неверницима док Сура 9:29 наређује да се против њих боре.

Сура 3.3. Он теби објављује Књигу, праву истину, која претходне потврђује, а Теврат и Инџил објавио је! (Ако је Алах објавио Теврат – Тору и Инџил – Еванђеље, зашто се онда поједини одломци кривотворе накнадно и тиме фалсификује Божија Реч?)

18.27 Казују из Књиге Господара свога оно што ти се објављује, нико не може изменити речи Његове, па ни ти; осим код Њега, нећеш наћи уточишта никаква. Контрадикторност: 2.106 Ми ниједан пропис не променимо, нити га у заборав потиснемо, а да бољи од њега или сличан њему не донесемо. Зар ти не знаш да Аллах све може?

У сури 21:30 каже се да Бог ствара све живо од воде… а у сури Хаџ 22:5 се каже да је човек створен од земље.

Постављају се и следећа питања:

1. Колико башти има у Рају- једна, као што се тврди у сурама 39:73, 41:30, 57:21, 79:41, илимного- 18:31, 22:23, 35:33, 78:32?

2. Колико група људи ће бити на Последњем Суду- три, као што каже сура 56:7, или две, како видимо у сурама 90:18-19, 99:6-8 итд?

3. Ко узима људске душе- Анђео Смрти (32:11), Анђели у множини (47:27), или је “Алах тај који узима душе умрлих” (39:42)?

4. Од чега је створен човек- од угрушка крви (96:1-2), воде (21:30, 24:45, 25:54), прашине (15:26), из ничега (19:67), земље (11:61), мешањем течности (16:4, 75:37)?

5. Како ћемо добити списак грехова на Судњем Дану- биће на леђима (84:10) или на левој руци (69:25)?

6. Шта се десило са Нојевим синовима- Ноје и његова породица су спасени од потопа (21:76) или су се његови синови удавили (11:42-43)?

7. Да ли ће хришћани у Рај или у пакао – у рај (5:69), у пакао (5:72)?

8. Да ли се фараон спасао или удавио приликом гоњења Јевреја- спасао се (10:93), удавио (28:40, 17:103, 43:55)?

9. Да ли је вино добро или лоше- “то је нечисто дјело шејтаново” (5:90, такође и 2:219) а са друге стране у “Рају постоје реке вина” (47:15, такође и 8:22,25)? Откуд у Рају “нечисто дело шејтаново”?

10. Ко је први муслиман- Мухамед (16:14) или Мојсије (“Ја сам први који верује” 7:143)?

11. Ко је заштитник људи- верници, људи и жене су заштитници једни других (9:71) или анђели (41:31)?

12. Од кога је зло- од шејтана (38:41), нас самих (4:79) или од Алаха (4.78)?

13. За шта су створени џинови и људи- само да служе Богу (51:56) или су многи од њих створени за пакао (7:179)?

14. Може ли Бог да има сина- може (39:4) или не може (6:101)?

Такође се тврди да је Куран написан чисто арапским писмом (16:103), али он обилује многим речима које нису из арапског језика.

ubijeno dijete

Контрадикторности се испољавају и на двојни морал који је често присутан у исламу. У суштини, и тамо као код римокатолика “циљ оправдава средство”. Ради јачања ислама је могуће да се почине нечувени злочини. Управо, исламистичка армија, која ратује против режима у Сирији, чини нечувене злочине према свом народу у име ислама. Сама коалиција са јеврејским Израелом и глобалистичким САД говори о томе да су исламисти спремни на непринципијалне коалиције ради својих верских циљева. Видео који можете погледати истог догађаја није за осетљиве на насиље.

“Господ је рекао да ако човек не поверује у Јединородног Сина Божијег, “неће видјети живота, него гњев Божији остаје на њему” (Јн. 3:36). Притом не треба мислити да је немогуће да поверују. И у Светом Писму постоји пророштво које наводи на то да ће муслимани једном прићи Богу. У 71. псалму, у 10. стиху речено је да ће Христу дарове принети цареви Арабије и Саве: “цареви Арапски и Савски даре ће донети“. А то је географски сам центар исламског света. Зато у нади на то спасење треба да се молимо за њихово обраћење” (Свештеномученик Данил Сисојев).

У самој Сирији коју ове 2013. тресе ужасан рат је један број муслимана прешао у Православље, видећи чудесна исцељења која се дешавају пред иконом Пресвете Богородице “Саиднаја”.

PISMO NEPOTPISANOG SRBINA (IZ SARAJEVA)

SVE MANJE SARAJEVSKOG DUHA
                                 SVE MANJE SARAJEVSKOG DUHA

Sarajevo je danas najtužniji, najsmješniji, najpodliji i najjadniji grad na kugli zemaljskoj. Licemjerje i glupost njegovih sadašnjih stanovnika postaje nešto što ih ontološki određuje. Grad kvazi umjetnika, kvazi političara, kvazi sportista… Grad čiji sadašnji stanovnici sami sebe ubjeđuju da nešto vrijede i da su nekome bitni i svjesni su da je to laž ali svjesno i gordo žive u toj laži jer drugog izbora i nemaju.
Grad u kojem se fukara obogatila preko noći na muci svojih nekadašnjih sugrađana, na koje i dan-danas gledaju sa zavišću, zlobom i neuspješno prikrivenom mržnjom. Grad iz čijih stanovnika isijava mržnja na samu pomen bilo čega što je srpsko. Plitki u svojim hedonističkim shvatanjima života, oličenim u bureku, ćevapima i fildžanu kafe kao i čuvenim izrekama „novi dan nova nafaka“ ili „pitu ne jede onaj ko ima nego ko je navik’o“. Nesposobni za objektivno, dublje, sagledavanje stvari, bez ikakvog smisla za organizaciju i loši improvizatori. Do te mjere uživljeni u ulogu žrtve, misle da im pripada pravo na apsolutnu istinu. Uvijek spremni da pokažu na „svog komšiju Srbina, vojnika Armije BiH“ kao, eto, primjera njihove tolerancije i multietničnosti a već nakon minut, kada se „kamere ugase“ tom istom Srbinu psovaće majku vlašku i četničku, govoreći drugom muslimanu „svi su ti oni, bolan, isti“.
Tapšaće te po ramenu, gledati u oči i govoriti „pa eto nisu svi Srbi zločinci“. Puni kompleksa proizašlih iz mentalne i fizičke inferiornosti, nesposobni da obuzdaju svoj pokvarenluk kao logičnu posljedicu toga, pravdaju to nekim, tobože sarajevskim duhom, a koji nije ništa drugo nego pokriće i alibi za provincijalni duh, osrednjost (najblaže rečeno) i primitivizam. Samo se u Sarajevu moglo desiti da se jednom Ivi Andricu dobacuje sa nipodaštavanjem u stilu „Halo, pisac, napiše li se šta“, a što je tipičan primjer gore navedenog. Da nije riječ o čak i simpatičnom nepriznavanju autoriteta i nepoštivanju veličine pokazalo je vrijeme. Tu se radi o zlobi, nepatvorenoj zlobi. U Sarajevu se, jadni, i danas dan ponose time i takve i slične gestove navode kao primjer tzv. „sarajevskog duha“. „Sarajevske raje“. Ne kaže se džaba „čega se pametan stidi budala se ponosi“.
Kad smo već „kod čuvenog sarajevskog duha „70-ih i 80-ih a čime se muslimani ponose, iz samo letimičnog pogleda na imena nosioca gradskog duha tog vremena može se zaključiti da oni ne samo da nemaju razloga da budu ponosni nego nisu suštinski ni učestvovali u dešavanjima tog vremena. Tek tu i tamo pokoji bljesak kao npr. Mirza Delibašić, Tuzlak ali zanimljiv podatak je da je u toj čuvenoj utakmici u Grenoblu kada je Bosna postala prvak Evrope u košarci, najbolji igrač bio jedan Srbin, Žarko Varajić, sa najviše postignutih koševa. Skoro je izašao Bosnin „Almanah“ gdje su opisani najveći uspjesi kluba i zanimljivo je da Varajić uopšte tu nije spomenut od strane uređivača!! ?? Ima još gore Blagoje Vesković je osnivač Bosne i sekretar, i on je pokojni. Nema njegove ulice, dvorane. Kad umre Srbin to je normalno, kad umre Bošnjak to je strašno! ??
Istorija se nasilno prekraja i prepravlja, ali kad mogu sa imenom i jezikom zašto ne bi i sa tamo nekim „vlaškim“ košarkašem. Kao i svaka „novokomponovana“ i neiživljena „nacija u pelenama“ muslimani su skloni euforiji bez ikakvog utemeljenja i uporišta. Drskost, bezobzirnost i nezahvalnost su glavne karakteristike. Nisu rijetki oni koji su u ratu utočiste našli u Srbiji a sad sipaju drvlje i kamenje po srpskom narodu. U Sarajevu, „oličenju multietičnosti“, pravoslavni popovi ulicom hodaju bez mantije po preporuci vodećih ljudi SPC, što nikad nije bilo, nisu rijetki slučajevi fizičkog napada i premlaćivanja pravoslavnih sveštenika a po prvi put u istoriji grada u Gradskoj vlasti nema ni jednog Srbina, takav slučaj nije zabilježen ni za vrijeme NDH. U Sarajevu apsolutno svi isto razmisljaju, kao po jednoj matrici, i pozicija i opozicija i obični ljudi. Najnormalnije je čuti na Bosninoj košarkaškoj utakmici „Ubi‘ Srbina“ iako im pola tima čine Srbi a najbolji dokaz iskompleksiranosti nacije je skandiranje „Puši ku… ko te jebe, može Bosna i bez tebe Jugoslavijo“, pa i na utakmici Bosna-Litvanija koja nikakve veze nema sa Srbima.
Mržnja prema Srbima je duboko utjelovljena i gaji se decenijama a posljednjih nekoliko godina ponovo dižu glavu. Ili misle da su ojačali, ili da su Srbi slabi ili ih neko sa strane „pumpa“ ne znam ali znam da ponovo postaju agresivni. Sarajevo je grad gdje se dva muslimana između sebe nikad neće pozdraviti sa „Dobar dan“ a ako hrišćanin uputi taj pozdrav muslimanu ili će odgovoriti preko one stvari ili će mu samo reći „Kako ste“! Po svaku cijenu hoće da se razlikuju. Sarajevo je grad gdje se skoro svakodnevno dešavaju samoubistva starijih Srba a mlađi žive pod psihičkim pritiskom neprijateljski nastrojene okoline. Posljedica toga je bježanje od stvarnosti koje se ogleda kroz razne psihičke probleme ili odavanje alkoholu i narkomaniji.
Čest slučaj je da se i čisti Srbin predstavlja kao Hrvat radi dobijanja bilo kakvog posla, jer je Hrvatima ipak malo lakše u Sarajevu a o djeci iz mješovitih brakova da i ne govorimo. Uvijek prevlada ona strana roditelja koji nije Srbin. Mlađe sarajevske preostale Srpkinje se udaju za muslimane, vjerovatno u nadi da će nekad prestati nositi taj nametnuti pečat pripadnice agresorskog, genocidnog, naroda a dijete u pravilu nikad ne nosi srpsko ime, nego kobajagi neutralno: Damir, Dado ili Zlatan, sljedeće koljeno je već Muhamed. Oni muslimani koji su oženjeni Srpkinjama to ističu sa ponosom, opet kao primjer „kosmopolitizma“, „multietičnosti“ i „tolerancije“ ali samo da se Vlasi ne dosjete. Po Islamu je dozvoljeno da muškarac musliman oženi nemuslimanku jer je na taj način prevodi u svoju vjeru, ona nosi njegovo prezime a pitajte muslimane šta misle o udajama muslimanki za Srbe ili Hrvate pa ćete vidjeti sta će vam reći. Ima da je se odreknu preko novina. Sarajevo je jedini grad u Evropi u kojem se u picu ne stavlja svinjska šunka ni u jednoj piceriji u gradu. Sarajevo je grad u kojem će vam taksista u autu pričati o svim Srbima kao koljačima i divljacima ni ne sluteći da u autu vozi baš jednog Srbina jer on zna da je Sarajevo jednonacionalan grad i baš ga briga. Ti si tu svakako u posjeti roditeljima.
Gavrilo je tu za oslobodjnje Bosne od crno-žute monarhije ispalio hitce! Vladimir Perić-Valter, Vaso Miskin-Crni… su život dali za Sarajevo. Crnom su i ulicu prebili ili predili. Blum, i mnogi graditelji.. su ostali i umrli. Otišli su Meša, Kusta, Nele, Brega, Tifa, Bebek… Sa čim sada u svijet? Oćel‘ se mlada branit poderanim gaćama?
Sarajevo je grad u kojem su popljuvali i one Srbe u koje su se do juče kleli (Vešovića, Divjaka, Pejanovića, Tifu). Sarajevo je grad gdje pokoji zalutali Srbin i danas smanjuje ton kad izgovara neko srpsko ime i pazi na svaku izgovorenu riječ. Sarajevo je grad gdje se nije rodila nijedna srpska beba već godinama. Sarajevo je grad gdje su Srbi prisiljeni da prodaju svoju imovinu u bescijenje. Sarajevo je grad iz kojeg je otišao svako normalan i svako ko je imao gdje a kad umre još ono malo srpskih i hrvatskih bakica i tetkica i kad se bagra dočepa i tih preostalih stanova, Sarajevo će postati stopostotno multietnički grad ali od šiptara, sandžaklija, pokojeg bosanskog muslimana, iranaca, pakistanaca, turaka i ostale islamske „braće“. Sarajevo je grad gdje će svaki kvart za par godina imati svoju džamiju. Sa 40 broj je narastao na 100. Sarajevo je siv grad. Sarajevo je drugi grad. Možda je vrijeme da i ime mijenja. Nije to više ono Sarajevo. Nema tu više onih dobrih Sarajlija ka’kih je znalo biti.

Moj Valtere

Nije ovo mjesto ko nekad,
novi je ovo grad i strani.
Ni mi nismo isti ljudi sad,
mi smo ti transformisani!

Nije ovo varoš kakva je bila
za kojom, cvilimo i plačemo.
Podrezana su nam krila,
pa zato vrištimo i jaučemo!

Valtere moj, da si znao
da si imao informacije.
da li bi svoj život utkao
u ove transformacije? „

Tears of Jihad

These figures are a rough estimate of the death of non-Muslims by the political act of jihad.

Africa
Thomas Sowell [Thomas Sowell, Race and Culture, BasicBooks, 1994, p. 188] estimates that 11 million slaves were shipped across the Atlantic and 14 million were sent to the Islamic nations of North Africa and the Middle East. For every slave captured many others died. Estimates of this collateral damage vary. The renowned missionary David Livingstone estimated that for every slave who reached a plantation, five others were killed in the initial raid or died of illness and privation on the forced march.[Woman’s Presbyterian Board of Missions, David Livingstone, p. 62, 1888] Those who were left behind were the very young, the weak, the sick and the old. These soon died since the main providers had been killed or enslaved. So, for 25 million slaves delivered to the market, we have an estimated death of about 120 million people. Islam ran the wholesale slave trade in Africa.
120 million Africans

Christians
The number of Christians martyred by Islam is 9 million [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-10] . A rough estimate by Raphael Moore in History of Asia Minor is that another 50 million died in wars by jihad. So counting the million African Christians killed in the 20th century we have:
60 million Christians

Hindus
Koenard Elst in Negationism in India gives an estimate of 80 million Hindus killed in the total jihad against India. [Koenard Elst,Negationism in India, Voice of India, New Delhi, 2002, pg. 34.] The country of India today is only half the size of ancient India, due to jihad. The mountains near India are called the Hindu Kush, meaning the “funeral pyre of the Hindus.”
80 million Hindus

Buddhists
Buddhists do not keep up with the history of war. Keep in mind that in jihad only Christians and Jews were allowed to survive as dhimmis (servants to Islam) everyone else had to convert or die. Jihad killed the Buddhists in Turkey, Afghanistan, along the Silk Route, and in India. The total is roughly 10 million. [David B. Barrett, Todd M. Johnson, World Christian Trends AD 30-AD 2200, William Carey Library, 2001, p. 230, table 4-1.] 10 million Buddhists

Jews
Oddly enough there were not enough Jews killed in jihad to significantly affect the totals of the Great Annihilation. The jihad in Arabia was 100 percent effective, but the numbers were in the thousands, not millions. After that, the Jews submitted and became the dhimmis (servants and second class citizens) of Islam and did not have geographic political power.

This gives a rough estimate of 270 million killed by jihad.

MUSLIM CRUSADES Started Four Centuries Before the Western Crusades

Islamics Launched their Crusades in 630 A.D. Western Crusades started in 1095 A.D. to Stop Muslim Invasion

Western Crusades started in 1095 A.D. to Stop Muslim Invasion
The Crusades were started by the Muslims in the year 630 A.D. when Muhammad invaded and conquered Mecca. Later on, Muslims invaded Syria, Iraq, Jerusalem, Iran, Egypt, Africa, Spain, Italy, France, etc. The Western Crusades started around 1095 to try to stop the Islamic aggressive invasions. Islamic Crusades continued even after the Western Crusades.

Islam – Not a Religion of Peace

Islam has killed about 270 million people:11039095_1088259507855739_6938981484792006377_n

120 million Africans*,

60 million Christians,

80 million Hindus,

10 million Buddhists, etc.

Forced conversions to Islam have been the norm, across three continents—Asia, Africa, and Europe—for over 13 centuries. Orders for conversion were decreed under all the early Islamic dynasties, under both Seljuk and Ottoman Turkish rule, and in Persia/Iran and the Indian subcontinent, etc.

Islam has been at a continuous war against non-Muslims for almost 1400 years (since Muhammad.)

Following is a list of the major Islamic invasions preceding the Western Crusades.

ISLAMIC CRUSADES
630 Muhammad conquers Mecca from his base in Medina.
632 Muhammad dies in Medina. Islam controls the Hijaz.
636 Muslims conquest of Syria, and the surrounding lands, all Christian – including Palestine and Iraq.
637 Muslim Crusaders conquer Iraq (some date it in 635 or 636).
638 Muslim Crusaders conquer and annex Jerusalem, taking it from the Byzantines.
638 – 650 Muslim Crusaders conquer Iran, except along Caspian Sea.
639 – 642 Muslim Crusaders conquer Egypt.
641 Muslim Crusaders control Syria and Palestine.
643 – 707 Muslim Crusaders conquer North Africa.
644 – 650 Muslim Crusaders conquer Cyprus, Tripoli in North Africa, and establish Islamic rule in Iran, Afghanistan, and Sind.
673 – 678 Arabs besiege Constantinople, capital of Byzantine Empire.
691 Dome of the Rock is completed in Jerusalem, only six decades after Muhammad’s death.
710 – 713 Muslim Crusaders conquer the lower Indus Valley.
711 – 713 Muslim Crusaders conquer Spain and impose the kingdom of Andalus. The Muslim conquest moves into Europe.
718 Conquest of Spain complete.
732 Muslim invasion of France is stopped at the Battle of Poitiers / Battle of Tours. The Franks, under their leader Charles Martel (the grandfather of Charlemagne), defeat the Muslims and turn them back out of France.
762 Foundation of Baghdad.
785 Foundation of the Great Mosque of Cordova.
789 Rise of Idrisid amirs (Muslim Crusaders) in Morocco; Christoforos, a Muslim who converted to Christianity, is executed.
800 Autonomous Aghlabid dynasty (Muslim Crusaders) in Tunisia
807 Caliph Harun al—Rashid orders the destruction of non-Muslim prayer houses & of the church of Mary Magdalene in Jerusalem.
809 Aghlabids (Muslim Crusaders) conquer Sardinia, Italy.
813 Christians in Palestine are attacked; many flee the country.
831 Muslim Crusaders capture Palermo, Italy; raids in Southern Italy.
837 – 901 Aghlabids (Muslim Crusaders) conquer Sicily, raid Corsica, Italy, France.
869 – 883 Revolt of black slaves in Iraq.
909 Rise of the Fatimid Caliphate in Tunisia; these Muslim Crusaders occupy Sicily, Sardinia.
928 – 969 Byzantine military revival, they retake old territories, such as Cyprus (964) and Tarsus (969).
937 The Church of the Resurrection (aka Church of Holy Sepulcher) is burned down by Muslims; more churches in Jerusalem are attacked.
960 Conversion of Qarakhanid Turks to Islam.
969 Fatimids (Muslim Crusaders) conquer Egypt and found Cairo.
973 Israel and southern Syria are again conquered by the Fatimids.
1003 First persecutions by al—Hakim; the Church of St. Mark in Fustat, Egypt, is destroyed.
1009 Destruction of the Church of the Resurrection by al—Hakim (see 937).
1012 Beginning of al—Hakim’s oppressive decrees against Jews and Christians.
1050 Creation of Almoravid (Muslim Crusaders) movement in Mauretania; Almoravids (aka Murabitun) are coalition of western Saharan Berbers; followers of Islam, focusing on the Quran, the hadith, and Maliki law.
1071 Battle of Manzikert, Seljuk Turks (Muslim Crusaders) defeat Byzantines and occupy much of Anatolia.
1071 Turks (Muslim Crusaders) invade Palestine.
1073 Conquest of Jerusalem by Turks (Muslim Crusaders).
1075 Seljuks (Muslim Crusaders) capture Nicea (Iznik) and make it their capital in Anatolia.
1076 Almoravids (Muslim Crusaders) (see 1050) conquer western Ghana.
1086 Almoravids (Muslim Crusaders) (see 1050) send help to Andalus, Battle of Zallaca.
1090 – 1091 Almoravids (Muslim Crusaders) occupy all of Andalus except Saragossa and Balearic Islands.
START OF WESTERN CRUSADES
Only after all of the Islamic aggressive invasions is when Western Christendom launches its first Crusades.
1094 Byzantine emperor Alexius Comnenus I asks western Christendom for help against Seljuk (Muslim Turks) invasions of his territory.
1095 Pope Urban II preaches first Crusade; they capture Jerusalem in 1099.
WHY ISLAMIC CONQUESTS?
Islamic scholarship divides the world in two:
1) The House of Islam (dar al-Islam): Nations submitted to Islamic rule.
2) The House of War (dar al-harb): Nations that have not submitted to Islam but must be submitted according to Islamic doctrine. Thus, Muslims (dar al-Islam) believe they must make war upon non-Muslims (dar al-harb) until all nations submit to the will of Allah and accept Sharia law.Islam’s message: Submit or Be Conquered.

SOURCES / RELATED
List of Islamic Attacks on America
Timeline of Islamic Crusades and Imperialism
Islamic Crusades
Muslim Crusades
Islam and Jihad 101
Video: Muslim Persecution of Christians
Islamic Jihad: Legacy of Forced Conversion, Imperialism, and Slavery
History of Jihad
Islam, Slavery and Rape
Islam’s Long History of Forced Conversions
Islamic doctrine
A Concise History of the Crusades by Thomas F. Madden (Critical Issues in History)
(Rowman and Littlefield, 2005)
The Politically Incorrect Guide to Islam (and the Crusades) by Robert Spencer
(Regnery Publishing, Inc., 2005)
Another Mohammed Cartoon conflagration
2006: The year of perpetual outrage
Mohammed Cartoons redux: Make no apology for defending Western values; Update: Obama bows again
Jihadi attack on Danish cartoonist

* Black slaves were castrated by Muslims as they were believed to have uncontrollable sexual appetites. While most slaves bound for the Americas were brought for agricultural purposes, slaves bound for Arab countries were used for sex and the military. Twice as many women as men were enslaved by Muslims. But most of the children born to these women were killed. The death toll from 1400 years of the Arab slave trade is estimated to be between 112 and 140 million.