DA LI MUSLIMANI VERUJU U DVA “BOGA”? (UZNEMIRUJUĆI PRIZORI)

zlocini-muslimana

(Ovaj tekst je pokušaj da saznamo da li u islamu ima kontradiktnosti, na osnovu dosadašnjih pretpostavki nekih teologa nemuslimana.)

Islam je nastao u VII veku, u Arabijskoj pustinji, kada se proroku Muhamedu, 610. godine, prema islamskom verovanju, javio anđeo Džibril (Gavrilo) i objavio mu da je prorok. Od tada on redovno prima poruku “Nema Boga osim Alaha, a Muhamed je Božiji poslanik”. Muhamedovi sledbenici zapisivali su ono što im on prenosi na kožama životinja i kamenju, a te tekstove prikupio je kalif Osman ibn Afan (644-656) i oni čine Kuran.

Prema nekim verovanjima, pred licem Alaha večno stoji zeleni tron na kome se, u zelenoj marokenskoj koži, nalazi predivni Kuran, takozvana Glavna knjiga koja se pominje u Kuranu. I arhanđel Džibril je kopirao određenu suru iz Kurana i dao Muhamedu da nauči napamet.

Na taj način je Kuran prenesen na zemlju. Kako su muslimani saznali šta je napisano na zelenom tronu? Ispostavlja se da je na zelenom tronu kao glavni ukras napisano: “Muhamed”. Međutim, to pripada oblasti, da tako kažemo, nezvaničnog veroučenja.

Ipak, dogmat o savečnosti Kurana Alahu zaista postoji i za nas predstavlja svedočanstvo odbacivanja vere u jedinstvo Božije od strane muslimana, a koje tako vatreno štite muslimani. Ispostavlja se da postoje dva večna objekta: Bog i knjiga Kurana.

Iako muslimani tvrde da je Kuran knjiga data im od Boga, u njoj postoji celi niz kontradiktornosti i nelogičnosti, a mi smo izdvojili samo neke od njih.

kuran

Kontradiktornosti u Kuranu

2:29 On je za vas sve što postoji na Zemlji stvorio, zatim je Svoju volju prema nebu usmjerio i kao sedam nebesa ga uredio; On sve zna.
Kontradiktornost: 79:27, 79:30 A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao; Poslije toga je Zemlju poravnao (da li je prvo stvoreno Nebo ili Zemlja)

2:62 One koji su vjerovali, pa i one koji su bili jevreji, kršćani i sabijci – one koji su u Allaha i u onaj svijet vjerovali i dobra djela činili – doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se oni neće bojati i ni za čim neće tugovati!
Kontradiktornost: 4:150, 4:151 Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne vjeruju i žele da između Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku, i govore: “U neke vjerujemo, a u neke ne vjerujemo”, i žele da između toga nekakav stav zauzmu – oni su zbilja pravi nevjernici; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju.

2:79 A teško onima koji svojim rukama pišu Knjigu, a zatim govore: “Evo, ovo je od Allaha” – da bi za to korist neznatnu izvukli. I teško njima zbog onoga što ruke njihove pišu i teško njima što na taj način zarađuju!
Kontradiktornost: 6:79, 6:115 A poslanici su i prije tebe lažnim smatrani, pa su trpjeli što su ih u laž ugonili i mučili sve dok im ne bi došla pomoć Naša – a niko ne može Allahove riječi izmijeniti – i do tebe su doprle o poslanicima neke vijesti. Riječi Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde; Njegove riječi niko ne može promijeniti i On sve čuje i sve zna.

2:107 Zar ti ne znaš da je samo Allahova vlast i na nebesima i na Zemlji i da vi osim Allaha ni zaštitnika, ni pomagača nemate?
Kontradiktornost: 41:31, 41:32 Mi smo zaštitnici vaši u životu na ovome svijetu, a i na onome; u njemu ćete imati sve ono što duše vaše zažele, i što god zatražite – imaćete, 5:55 Vaši zaštitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju.

2:159 Ili za onoga koji je prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada, povikao: “Kako će Allah oživiti ove što su pomrli?” I Allah učini te on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživi i zapita: “Koliko si ostao?” – “Dan ili dio dana” – odgovori. “Ne” – reče On – “ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje – nije se pokvarilo; a pogledaj i magarca svoga – da te učinim dokazom ljudima – a pogledaj i kosti – vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo.” I kad njemu bi jasno, on povika: “Ja znam da Allah sve može!”
Kontradiktornost: 42:51 Nijednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jednom od tri načina: nadahnućem, ili iza zastora, ili da pošalje izaslanika koji, Njegovom voljom, objavljuje ono što On želi. – On je, zaista, Uzvišen i Mudar!

3:20 Ako se oni budu prepirali s tobom, reci: “Ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede.” I reci onima kojima je data Knjiga i neukima: “Primite islam!” Ako prime islam, onda su na Pravome putu. A ako odbiju, tvoje je jedino da pozivaš. – A Allah dobro vidi robove Svoje.
Kontradiktornost: 8:38, 8:39 Reci onima koji ne vjeruju: ako se okane, biće im oprošteno ono što je prije bilo; a ako se ne okane – pa, zna se šta je s drevnim narodima bilo. I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane – pa, Allah dobro vidi šta oni rade.

3:125 Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih.”
Kontradiktornost: 8:9 I kada ste od Gospodara svoga pomoć zatražili, On vam se odazvao: “Poslaću vam u pomoć hiljadu meleka koji će jedni za drugim dolaziti.”

60:13 O vjernici, ne prijateljujte s ljudima koji su protiv sebe Allahovu srdžbu izazvali; oni su izgubili nadu da će bilo kakvu nagradu na ovome svijetu imati, isto kao što su izgubili nadu nevjernici da će se njihovi umrli živi vratiti.
Kontradiktornost: 5:82 Ti ćeš, sigurno, naći da su vjernicima najljući neprijatelji jevreji i mnogobošci; i svakako ćeš naći da su vjernicima najbliži prijatelji oni koji govore: “Mi smo kršćani”, zato što među njima ima svećenika i monaha i što se oni ne ohole.

Kazna za preljubu je bičevanje 100 puta za oba pola u Suri 24:2, dok je u Suri 4:15-16, kazna doživotna robija žene, a nikakva kazna za muškarca!

Sura 2:256 tvrdi suprotno nego Sura 8:38-39, koja naređuje muslimanima da se bore dok sve ostale vere osim islama ne budu uništene. Slično, Sura 45:14 govori muslimanima da oproste nevernicima dok Sura 9:29 naređuje da se protiv njih bore.

Sura 3.3. On tebi objavljuje Knjigu, pravu istinu, koja prethodne potvrđuje, a Tevrat i Indžil objavio je! (Ako je Alah objavio Tevrat – Toru i Indžil – Evanđelje, zašto se onda pojedini odlomci krivotvore naknadno i time falsifikuje Božija Reč?)

18.27 Kazuju iz Knjige Gospodara svoga ono što ti se objavljuje, niko ne može izmeniti reči Njegove, pa ni ti; osim kod Njega, nećeš naći utočišta nikakva. Kontradiktornost: 2.106 Mi nijedan propis ne promenimo, niti ga u zaborav potisnemo, a da bolji od njega ili sličan njemu ne donesemo. Zar ti ne znaš da Allah sve može?

U suri 21:30 kaže se da Bog stvara sve živo od vode… a u suri Hadž 22:5 se kaže da je čovek stvoren od zemlje.

Postavljaju se i sledeća pitanja:

1. Koliko bašti ima u Raju- jedna, kao što se tvrdi u surama 39:73, 41:30, 57:21, 79:41, ilimnogo- 18:31, 22:23, 35:33, 78:32?

2. Koliko grupa ljudi će biti na Poslednjem Sudu- tri, kao što kaže sura 56:7, ili dve, kako vidimo u surama 90:18-19, 99:6-8 itd?

3. Ko uzima ljudske duše- Anđeo Smrti (32:11), Anđeli u množini (47:27), ili je “Alah taj koji uzima duše umrlih” (39:42)?

4. Od čega je stvoren čovek- od ugruška krvi (96:1-2), vode (21:30, 24:45, 25:54), prašine (15:26), iz ničega (19:67), zemlje (11:61), mešanjem tečnosti (16:4, 75:37)?

5. Kako ćemo dobiti spisak grehova na Sudnjem Danu- biće na leđima (84:10) ili na levoj ruci (69:25)?

6. Šta se desilo sa Nojevim sinovima- Noje i njegova porodica su spaseni od potopa (21:76) ili su se njegovi sinovi udavili (11:42-43)?

7. Da li će hrišćani u Raj ili u pakao – u raj (5:69), u pakao (5:72)?

8. Da li se faraon spasao ili udavio prilikom gonjenja Jevreja- spasao se (10:93), udavio (28:40, 17:103, 43:55)?

9. Da li je vino dobro ili loše- “to je nečisto djelo šejtanovo” (5:90, takođe i 2:219) a sa druge strane u “Raju postoje reke vina” (47:15, takođe i 8:22,25)? Otkud u Raju “nečisto delo šejtanovo”?

10. Ko je prvi musliman- Muhamed (16:14) ili Mojsije (“Ja sam prvi koji veruje” 7:143)?

11. Ko je zaštitnik ljudi- vernici, ljudi i žene su zaštitnici jedni drugih (9:71) ili anđeli (41:31)?

12. Od koga je zlo- od šejtana (38:41), nas samih (4:79) ili od Alaha (4.78)?

13. Za šta su stvoreni džinovi i ljudi- samo da služe Bogu (51:56) ili su mnogi od njih stvoreni za pakao (7:179)?

14. Može li Bog da ima sina- može (39:4) ili ne može (6:101)?

Takođe se tvrdi da je Kuran napisan čisto arapskim pismom (16:103), ali on obiluje mnogim rečima koje nisu iz arapskog jezika.

ubijeno dijete

Kontradiktornosti se ispoljavaju i na dvojni moral koji je često prisutan u islamu. U suštini, i tamo kao kod rimokatolika “cilj opravdava sredstvo”. Radi jačanja islama je moguće da se počine nečuveni zločini. Upravo, islamistička armija, koja ratuje protiv režima u Siriji, čini nečuvene zločine prema svom narodu u ime islama. Sama koalicija sa jevrejskim Izraelom i globalističkim SAD govori o tome da su islamisti spremni na neprincipijalne koalicije radi svojih verskih ciljeva. Video koji možete pogledati istog događaja nije za osetljive na nasilje.

 

“Gospod je rekao da ako čovek ne poveruje u Jedinorodnog Sina Božijeg, “neće vidjeti života, nego gnjev Božiji ostaje na njemu” (Jn. 3:36). Pritom ne treba misliti da je nemoguće da poveruju. I u Svetom Pismu postoji proroštvo koje navodi na to da će muslimani jednom prići Bogu. U 71. psalmu, u 10. stihu rečeno je da će Hristu darove prineti carevi Arabije i Save: “carevi Arapski i Savski dare će doneti“. A to je geografski sam centar islamskog sveta. Zato u nadi na to spasenje treba da se molimo za njihovo obraćenje” (Sveštenomučenik Danil Sisojev).

U samoj Siriji koju ove 2013. trese užasan rat je jedan broj muslimana prešao u Pravoslavlje, videći čudesna isceljenja koja se dešavaju pred ikonom Presvete Bogorodice “Saidnaja”.

Advertisements

5 Gedanken zu “DA LI MUSLIMANI VERUJU U DVA “BOGA”? (UZNEMIRUJUĆI PRIZORI)

 1. Bilo bi pametno da se bolje informišeš prije nego počneš nešto pisati. Za početak nabavi Kur’an, pročitaj ga i iz njega kopiraj citate a ne sa antiislamski stranica koji nemaju veze sa Kur’anom. Nisam fan Islama, to si i sam vidio na mom blogu ali za razliku od tebe pišem provjerene informacije.
  Ovdje nisi iznio zdrav razum s ciljem da radikalne muslimane ili one koji su na putu da to postanu okreneš ka nekom boljem putu, nego si iskazao mržnju začinjenu lažnim tekstovima iz Kur’ana, time ćeš stvoriti još više bijesnih i radikalnih muslimana. Dakle tvoji tekstovi nisu ništa razumniji i miroljubiviji od Bilala Bosnića i sličnih radikalaca koji stvaraju nove radikalce i mrzitelje. Lijep pozdrav.

  Gefällt mir

   1. Ah, dakle fašista bez razuma. Ok, nadam se da ćeš se prosvjetliti i da će nekad tvoje razmišljanje biti bolje od razmišljanja ISIL pripadnika.

    Gefällt mir

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.